Úspech Centra histórie ECAV na medzinárodnej vedeckej pôde

Úspech Centra histórie ECAV na medzinárodnej vedeckej pôde

Centrum histórie ECAV postupne preniká nielen do povedomia našej cirkvi, ale aj do povedomia vedeckej obce. Nie je to len Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku, ktoré naše centrum zviditeľňuje. Čoraz vyťaženejším sa stáva aj Ústredný archív ECAV. Už sme si pomaly zvykli, že neprejde týždeň, kedy by nás nebol nenavštívil nejaký bádateľ. Informácie obsiahnuté v archívnych dokumentoch z našich fondov lákajú hlavne historikov zo Slovenskej akadémie vied, laických bádateľov k nám chodí študovať pomenej. V poslednom období sme zaznamenali aj návštevy zo zahraničia, hlavne z Maďarska. A práve s jednou takouto návštevou súvisí aj naše nedávne zviditeľnenie sa v jednom zahraničnom odbornom periodiku.
     Minulý rok som usporadúval archívny fond Preddunajského dištriktu, lepšie povedané to, čo z neho zostalo. Archívny fond, ktorý pred vyše sedemdesiatymi rokmi vzorne uchovávali v niekoľkých skriniach bratislavskí nemeckí evanjelici, bol hlavne počas obdobia komunizmu rozkradnutý a zdecimovaný asi na jednu tretinu pôvodného rozsahu. Stratili sa predovšetkým najstaršie archívne dokumenty. No nie všetky. Predsa ich niekoľko zostalo, medzi iným aj zväzok rukopisov a odpisov dokumentov rôznej proveniencie z 18. storočia. 
     Na spomínané rukopisy som upozornil doktorku Evu Kowalskú z Historického ústavu SAV, ktorá je v bádateľni nášho archívu stálym a treba dodať, aj vítaným hosťom. Pani Kowalská si archívne dokumenty so záujmom prezrela, z viacerých urobila regesty. Zistili sme, že niektoré z týchto písomností sa dotýkajú života evanjelikov v Banskej Bystrici a spomína sa v nich aj meno známeho vzdelanca, evanjelického farára Mateja Bela.
     Po určitom čase náš archív navštívil András Péter Szabó, z Maďarskej akadémie vied. Upozornil som ho na zväzok vzácnych rukopisov a on si urobil fotografiu zoznamu pani Kowalskej a niekoľkých dokumentov. Tieto materiály zdieľal so svojím kolegom Gergelym Tóthom, jedným s najväčších odborníkov na osobnosť Mateja Bela. Pán Tóth neveril vlastným očiam, medzi písomnosťami sa nachádzal aj súdobý odpis dokumentu, ozrejmujúci dosiaľ neznáme okolnosti konfliktu, ktorý mal Matej Bel s evanjelickým cirkevným zborom v Banskej Bystrici.
     Z dokumentu – záznamu z disciplinárneho zhromaždenia evanjelického a. v. banskobystrického cirkevného zboru sa dozvedáme, že Mateja Bela a Jána Buria, obvinili z pietizmu, konkrétne z toho, že smerovali žiakov na univerzitu v Halle, vymieňali si listy s profesormi z tejto univerzity, medzi mládežou rozširovali knihy podozrivé z pietizmu, a takisto, že na kazateľni používali pietistické prejavy. Bel a Burius všetky obvinenia odmietli a deklarovali, že zastávajú ortodoxný postoj.  S týmto vyznaním sa zhromaždenie uspokojilo a menovaní boli napomenutí, aby sa v budúcnosti neodkláňali od luteránskych doktrín. 
     Gergely Tóth nové informácie uverejnil v štúdii Egy hungarus értelmiségi pályafutásának tipikus és egyedi vonásai. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajzaho (Typické a jedinečné črty kariéry „Maďara“ intelektuála. Zabudnutá (auto)biografia Mateja Bela.), ktorá bola uverejnená v odbornom časopise Történelmi szemle (LXIV, 2022, č. 3). Spomínaný archívny dokument označil za veľmi dôležitý a predsavzal si ho v budúcnosti samostatne publikovať. Pán Gergely Tóth nezabudol spomenúť, že dokument objavila pani Eva Kowalská a poďakoval sa aj nášmu archívu. 
     Sme radi, že Centrum histórie ECAV môže prostredníctvom archívu, knižnice a múzejného zariadenia prispievať k rozširovaniu poznania, vzdelanosti, ale aj Evanjelia Pána Ježiša Krista. Nezabudnite, sme tu aj pre vás.