BÁDATEĽSKÝ PORIADOK


Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku tento bádateľský poriadok:


Čl. 1

Pravidlá vstupu do bádateľne


(1) Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa čl. 3 ods. 8 tohto poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov.

Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“).


(2) Bádatelia sú povinní pred vstupom do bádateľne odložiť na vyhradenom mieste kabát, aktovku, kufrík, tašku a pod.


(3) Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní, len ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie.


(4) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.


(5) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.


(6) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list, ktorého súčasťou je evidencia poskytnutých a vrátených archívnych dokumentov. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.


Čl. 2

Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch


(1) Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu.


(2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.Čl. 3

Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

 

(1) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Vedúci archívu je oprávnený obmedziť prístup k archívnym dokumentom v súlade s § 13, zákona 395/2002 Z. z. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka.


(2) Bádateľ požiada o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia poštou, emailom alebo telefonicky a so zamestnancom archívu si dohodne termín svojej návštevy. Archívne dokumenty budú bádateľovi predložené dva dni po doručení žiadosti. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov) alebo 15 jednotlivín.


(3) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho, nesmie telefonovať, fajčiť ani konzumovať jedlo a nápoje.


(4) Bádateľ môže použiť informácie, ktoré získal z archívnych dokumentov iba na účely uvedené v bádateľskom liste. Bádateľ je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach uviesť názov archívu, názvy archívnych fondov a zbierok, signatúry archívnych dokumentov, ako aj názvy archívnych pomôcok a mená zostavovateľov archívnych pomôcok, z ktorých získal informácie.


(5) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky. Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych

dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.


(6) Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy.


(7) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu vedúceho archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.


(8) Ak bádateľ nezačne štúdium do 10 dní od poskytnutia archívnych dokumentov alebo ich štúdium preruší na čas dlhší ako 10 dní, zamestnanec archívu presunie archívne dokumenty z bádateľne archívu späť do priestorov, v ktorých sú natrvalo uschované.


(9) Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť.


(10) Odcudzenie, zničenie alebo poškodenie archívneho dokumentu je podľa § 15 ods. 4 zákona č.395/2002 Z. z. hrubým porušením bádateľského poriadku. Bádateľovi, ktorý hrubo porušil bádateľský poriadok, archív obmedzí prístup k archívnym dokumentom na obdobie desiatich rokov. Bádateľ je zároveň povinný uhradiť náklady vynaložené na odstránenie spôsobenej škody alebo cenu odcudzeného alebo zničeného archívneho dokumentu zistenú znalcom.


(11) Bádateľ môže v súvislosti so štúdiom archívnych dokumentov prezenčne využívať knihy, časopisy a noviny z príručnej knižnice archívu.Čl. 4

Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov a ich spoplatňovanie


(1) Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely.


(2) Spoplatnenie úkonov poskytovaných archívom ustanovuje osobitný predpis schválený generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku.


Čl. 5

Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný dňa 1. 1. 2010.


Čl. 6

Účinnosť


Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 1. 7. 2019.


V Bratislave dňa 19. 6. 2019


Mgr. Martin Kováč                                                               JUDr. Igor Bartho

vedúci ÚA ECAV                                                                 riaditeľ GBÚ