„Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť.“ Iz 30,8

O nás

Knižnica Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku oficiálne vznikla 19. júna 2020, kedy generálne presbyterstvo ECAV schválilo jej štatút a bola riadne zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR. S jej existenciou sa však rátalo už v Cirkevnom zákone č. 6/1997 o knižniciach. Napriek tomu, že knižnica de jure do roku 2020 neexistovala, sa knihy a časopisy v priestoroch Generálneho biskupského úradu hromadili a z času načas aj evidovali.

Systematickejšia práca s knižničnými jednotkami, ich prírastkovaním a evidovaním sa spája s menom Tomáša Gálla, ktorý bol v roku 1995 priradený do archívu GBÚ (archív GBÚ vznikol v tom istom roku). Knižnica sa od tohto momentu postupne profilovala ako príručná knižnica archívu, poťažne knižnica úradu. V tomto období vznikol aj menný a predmetový lístkový katalóg. Po odchode Tomáša Gálla do dôchodku miesto knihovníka nebolo obsadené a postupne zaniklo. Knižnici sa venovala len nevyhnutná pozornosť.

V roku 2019 bolo miesto knihovníka opäť obnovené a obsadené Mgr. Martinom Fajmonom. V tomto období počet knižničných jednotiek podľa prírastkového zoznamu presiahol 8000. Začalo sa z rozsiahlou revíziou a elektronickou katalogizáciou, ktorá trvá dodnes. V rokoch 2020-2021 knižnicu obohatili 4 väčšie akvizície získané darom, z ktorých za zmienku stojí hlavne osobná knižnica Emila Boleslava Lukáča.