„Spomínam sa na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch Tvojich rúk.“ Ž 143,5

Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je v zmysle zákona 395/2002 Zb. súkromným archívom zriadeným Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Ide o odborné zariadenie ECAV, v ktorom sa sústreďujú, ochraňujú, sprístupňujú a na štúdium poskytujú archívne dokumenty z činnosti ECAV na Slovenku a jej cirkevných organizačných jednotiek. V súčasnosti Ústredný archív sídli v budove na Palárikovej ulici 20 v Bratislave, pričom má tri dislokované depoty na iných miestach. Spolu je tu uložených asi 250 bm archívnych dokumentov, okrem toho zbierky plagátov, fotografií, video a audio záznamov.

Predchodcom Ústredného archívu ECAV bol Archív Generálneho biskupského úradu, ktorý ako jedno z oddelení GBÚ vznikol v roku 1995. Zároveň bol v tomto čase na miesto archivára zamestnaný senior vo výslužbe – Andrej Kvas a pre potreby archívneho depotu boli adaptované priestory v suteréne budovy na Palisádoch 46. Andrej Kvas z balíkov a šanónov pohádzaných na kopách začal kreovať prvú štruktúru archívneho fondu ECAV a položil tak základy, na ktorých mohli stavať jeho nasledovníci.

Ústredný archív ECAV bol oficiálne zriadený generálnym presbyterstvom ECAV v roku 2005. Vo svojich počiatkoch obsahoval len písomnosti ústredných orgánov ECAV a písomnosti generálneho biskupského úradu. K tomuto jadru postupne pribúdali ďalšie písomnosti, archívne fondy, najskôr to boli darované pozostalosti. Medzi najvýznamnejšie patria pozostalosť Pavla Horniaka a Viliama Raaba, ktoré obsahujú mnohé odpisy, ale i originály archívnych dokumentov zo 17.-20. storočia a patria k najvzácnejším spomedzi osobných fondov v starostlivosti ÚA ECAV. V roku 2006 bol do archívu prevzatý významný prírastok v podobe 40 veľkorozmerných škatúľ s rôznorodými archívnymi dokumentmi z obdobia 17. – 20. storočia. Z tohto materiálu bolo vytriedených viacero fondov rôznych inštitúcií, ale aj osobných fondov. Približne v tomto období sa nám podarilo zo štátnych archívov získať späť fond Preddunajského dištriktu, Modranského sirotinca, ale aj fondy oboch cirkevných zborov v Modre, ktoré obsahujú materiály od konca 17. storočia. O niekoľko rokov neskôr bol do Ústredného archívu ECAV deponovaný aj rozsiahly fond Západného dištriktu ECAV. Prišlo tiež k sústredeniu viacerých fondov cirkevných zborov.

Súčasťou nášho archívneho dedičstva sú aj fondy spolkov, rôznych cirkevno-kultúrnych alebo vzdelávacích inštitúcií, ale aj rôzne zbierky. Nachádzajú sa tu odpisy matrík a indexov ordinovaných od Mateja Schuleka, staršie odpisy kánonov Žilinskej a Peštianskej synody, ale napríklad aj Fata familiae Krmanianae. Stav dokumentov je až na výnimky uspokojivý, zďaleka však nie ideálny. Súčasná kapacita všetkých našich úložných priestorov, spolu s dislokovanými depotmi je okolo 500bm.

Sme ochotní vyjsť v ústrety každému bádateľovi, určité obmedzenia však spôsobuje nespracovanosť väčšiny fondov. Veríme, že sa časom vytvorí aj priestor na vlastný vedecký výskum, prípadne na vlastnú prezentáciu nášho historicko-kultúrneho dedičstva.