K N I Ž N I Č N Ý A V Ý P O Ž I Č N Ý P O R I A D O K 

Knižnice Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku 


V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) a v súlade so štatútom zo dňa 19. 6. 2020 vydávam Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ECAV“).Časť I

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Špecializovaná knižnica Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „knižnica“) je organizačnou súčasťou Generálneho biskupského úradu ECAV (ďalej len GBÚ), začlenená do organizačného útvaru – Centrum histórie ECAV. Knižnica je povinná v zmysle § 16 ods. 10 zákona o knižniciach vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste Knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby.

Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.Časť II

Knižničný poriadok

 

Článok 2

Poslanie a úlohy knižnice


Knižnica je odborným, študijným, informačným a čitateľským centrom najmä pre zamestnancov GBÚ, členov ECAV a ostatných čitateľov (ďalej len „používatelia“).

Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov

slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov,

napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby,

podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním na potreby ECAV,

poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu,

vedie základnú odbornú evidenciu neperiodických a periodických dokumentov,

vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,

realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

odborne pomáha pri výskumných aktivitách svojich používateľov,

realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,

spolupracuje s cirkevnými organizačnými jednotkami ECAV (ďalej len „COJ“), kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a členskými štátmi EÚ,

zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

 

Článok 3

Knižničný fond


Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na ECAV, jej históriu a evanjelickú a. v. teológiu.

Knižničný fond je majetkom ECAV. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.


Článok 4

Knižnično-informačné služby


Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme.

Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom internetu.

Knižnica poskytuje používateľom knižnično-informačné služby

výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky); pre pracovníkov GBÚ aj výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky), ale len v rámci priestorov GBÚ,

základné elektronické služby

prístup k elektronickému katalógu knižnice,

prístup k webovej stránke knižnice, ktorá je súčasťou webového sídla ECAV,

sprístupňovanie elektronickej zbierky v knižnici,

ústne bibliografické informácie, ústne faktografické informácie a ústne referenčné informácie,

písomné bibliografické informácie, faktografické informácie a referenčné informácie, objednané písomné rešeršné služby,

špeciálne elektronické služby

prístup k elektronickým katalógom mimo knižnice,

poskytovanie inštruktáži používateľom k elektronickým službám,

Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom v súlade s § 488 Občianskeho zákonníka.

Knižnično-informačné služby podľa písm. a), b), c), e) poskytuje knižnica bezplatne.

Za knižnično-informačné služby podľa písm. d) je knižnica oprávnená požadovať od používateľa primeranú úhradu vynaložených finančných nákladov podľa cenníka. Cenník služieb a sankčných poplatkov je uvedený v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.


Článok 5

Používateľ knižnično-informačných služieb


Používateľ je príjemca knižnično-informačných služieb knižnice.

Aktívny používateľ je registrovaný používateľ, ktorý si počas kalendárneho roka požičiava knižničné dokumenty alebo využíva knižnično-informačné služby knižnice.

Fyzická osoba sa stáva používateľom knižnice po registrácii a vydaní preukazu používateľa.

Podpísaním prihlášky používateľa sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa pokynmi knihovníka. Čitateľ knižnice potvrdzuje, že preberá hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené knižnici.

Používateľ je povinný chrániť majetok knižnice, zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice. V knižnici nie je povolené používanie mobilných telefónov.

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať platný zákon o autorských právach v Slovenskej republike.

Používateľ môže využívať verejne prístupné počítače na rešeršovanie v internom online katalógu a v externých databázach.

Ak používateľ nedodržiava ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku a ostatné nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižnično-informačné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Používateľovi, ktorý je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných prostriedkov alebo jedov, a používateľovi, ktorý budí verejné pohoršenie svojím zovňajškom alebo správaním, môže knihovník odmietnuť vstup do priestorov knižnice.

Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, návrhy a sťažnosti na prácu v knižnici.

V rámci knižnice sú vytvorené 2 základné kategórie používateľov

pracovníci GBÚ

(2.) ostatní čitatelia knižnice.


Článok 6

Preukaz používateľa knižnice

 

Preukaz sa vystavuje používateľovi 2. Kategórie, po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu.

Preukaz sa vystavuje pri prvej návšteve knižnice na obdobie jedného roka, s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto lehoty, za úhradu podľa cenníka knižnice.

Používateľ je povinný poskytnúť knižnici potrebné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa.

Používateľ svojím podpisom na vyplnenej prihláške vyjadruje súhlas s použitím osobných údajov. Spracovanie osobných údajov pre potreby vydania preukazu používateľa a aktivácie do knižničného systému sa vykonáva v zmysle platnej legislatívnej úpravy o ochrane osobných údajov. Knižnica použije poskytnuté osobné údaje len pre svoje potreby, neposkytuje osobné údaje tretej strane.

Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať knižničný fond a knižnično-informačné služby knižnice.

Preukaz používateľa je neprenosný.

Majiteľ preukazu zodpovedá za jeho zneužitie, a to aj vtedy, ak ho stratil a stratu ihneď knižnici neoznámil.

Zmenu mena, bydliska, emailovej adresy alebo telefónu je používateľ povinný oznámiť knižnici. V opačnom prípade hradí všetky výdavky, ktoré vzniknú zisťovaním týchto skutočností.

Platnosť preukazu používateľa platí 1 rok odo dňa vydania. Jeho platnosť je treba každoročne obnovovať.

Knižnica môže oficiálnym hosťom vystaviť čestný preukaz používateľa, ktorý ho oprávňuje bezplatne využívať knižnično-informačné služby.


Článok 7

Ochrana osobných údajov používateľa

 

Knižnica je prevádzkovateľom knižničného systému a spracováva osobné údaje používateľov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o osobných údajov“).

Osobnými údajmi sú podľa § 2 zákona o osobných údajoch sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. V podmienkach knižnice sú to predovšetkým adresné a identifikačné údaje používateľa alebo údaje o jeho výpožičkách alebo iných transakciách. Osobné údaje sú spracovávané knihovníkom manuálnym a automatizovaným spôsobom.

Účel spracovania osobných údajov používateľa

poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom;

vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi;

ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného k absenčnému zapožičiavaniu mimo priestorov knižnice;

naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.

Knižnica spracováva osobné údaje používateľa, ktorý v zmysle pís. a), § 5 zákona o osobných údajoch podpisom prihlášky vyjadril svoj súhlas ako dotknutá osoba so spracovávaním svojich osobných údajov. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje používateľa:

základné identifikačné údaje používateľa: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, adresu prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailovú adresu, meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu žiaka,

služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia preukazu používateľa.

Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov používateľa

na originálnych tlačivách: prihláška používateľa, evidenčný list používateľa;

v počítačovej databáze: databáza používateľov knižnice budovaná knižničným systémom obsahuje všetky identifikačné údaje používateľa z evidenčných tlačív, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách používateľa.

Knihovník je povinný

spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré stanovil vedúci Centra histórie ECAV;

dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených;

vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov knižnice;

bezprostredne hlásiť vedúcemu Centra histórie ECAV každú sťažnosť, ktorú používateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov;

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru.

Knihovníkovi nie je dovolené umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.

Ak používateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov alebo uplynie lehota 2 rokov platnosti preukazu používateľa a nemá žiadny záväzok voči knižnici, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje.

skartáciou originálnych tlačív: prihlášky používateľa, evidenčného listu v súlade s interným predpisom o skartácií materiálov;

vymazaním záznamu o používateľovi v knižničnom systéme knižnice.

Ak používateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať o okamžitú nápravu.
Článok 8

Poriadok študovne


Vstup do priestorov študovne je povolený len s platným preukazom používateľa.

Priestory študovne sú určené na prezenčné štúdium

dokumentov umiestnených v príručnom fonde študovne;

vlastných dokumentov.

Pri vstupe do priestorov študovne sú používatelia povinní

na určené miesta odložiť tašky a podobne; za veci odložené na inom mieste knižnica neručí, knižnica takisto neručí za cenné predmety odložené v taškách a podobne;

predložiť preukaz knihovníkovi a zapísať sa do knihy návštevníkov;

zachovávať ticho, brať ohľad na ostatných používateľov a riadiť sa pokynmi knihovníka;

ak používateľ prináša so sebou vlastné dokumenty (knihy, časopisy, noviny, notový materiál, mapy, mikrofilmy, zvukové dokumenty, zvukovo-obrazové dokumenty), je povinný túto skutočnosť oznámiť knihovníkovi.

Pri odchode zo študovne sú používatelia povinní

vrátiť všetky použité knižničné dokumenty knihovníkovi;

zapísať počet použitých knižničných dokumentov do prezenčného zošita;

predložiť na kontrolu odnášané vlastné dokumenty;

prevziať svoj preukaz používateľa.

Je neprípustné

svojvoľne prenášať knihy, periodiká a ostatné knižničné dokumenty zo študovne do iných priestorov Generálneho biskupského úradu;

fajčiť, spať, konzumovať nápoje a potraviny v priestoroch študovne,

používať mobilný telefón.Časť III

Výpožičný poriadok

 

Článok 9

Zásady požičiavania

 

Knižnica sprístupňuje a požičiava absenčne zo svojho knižničného fondu knižničné dokumenty len používateľom 1. Kategórie, a to v priestoroch GBÚ. Používateľom 2. kategórie požičiava knižničné dokumenty len prezenčne v čase otváracích hodín.

Používateľ je oprávnený využívať knižnično-informačné služby knižnice po predložení platného preukazu používateľa.

Knižnica pripraví a požičia používateľovi žiadaný knižničný dokument v čase, ktorý je primeraný jej prevádzkovým možnostiam.

Prevzatie knižničného dokumentu zapožičaného absenčne používateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom. Svojím podpisom sa používateľ zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.

Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Používateľ do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie knižničné dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný knižničný dokument prezrieť a zistené nedostatky ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť nový dokument. Ak knižnica požičiava poškodený knižničný dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke.

Používateľ nesmie vypožičaný knižničný dokument požičiavať ďalším osobám.


Článok 10

Výpožičné pravidlá

 

Požičiavanie niektorých knižničných dokumentov sa obmedzuje na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice. Ide najmä o tieto knižničné dokumenty

knižničné dokumenty potrebné na každodennú prevádzku (knižničné dokumenty zaradené do príručného fondu študovne: noviny, periodiká);

knižničné dokumenty na netradičných nosičoch informácií a špecifické typy knižničných dokumentov (CD, DVD, audiokazeta, videokazeta a podobne);

zvlášť cenné knižničné dokumenty (zahraničné knižničné dokumenty, najmä ak sú v jednom exemplári).

historické knižničné dokumenty

Používateľ môže mať súčasne absenčne vypožičané 3 knižničné dokumenty na dobu 30 kalendárnych dní.

Knižnica má právo regulovať počet výpožičiek.

Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie knižničného dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty bez udania dôvodu.

Používateľ si môže požičať z každého titulu 1 exemplár.

Ak je požadovaný knižničný dokument vypožičaný, môže si ho používateľ rezervovať. Knižnica upovedomí používateľa o pripravenosti rezervovaného knižničného dokumentu elektronickou poštou. Rezervovaný knižničný dokument sa odkladá na 10 kalendárnych dní.

Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky.


Článok 11

Vymáhanie nevrátených výpožičiek


Používateľ je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote.

2. Po prekročení výpožičnej lehoty o 30 kalendárnych dní je používateľ upomínaný prvýkrát, po ďalších 30 kalendárnych dňoch je upomínaný druhýkrát. V prípade, že používateľ ani po druhej upomienke do 15 kalendárnych dní nevráti dokument (t. j. prekročí výpožičnú lehotu o 45 kalendárnych dní), dostane riaditeľskú upomienku.

3. Knižnica nemusí posielať prvú a druhú upomienku poštou. Riaditeľskú upomienku posiela poštou doporučene.

4. Ak používateľ uvedie v prihláške alebo evidenčnom liste svoju e-mailovú adresu, knižnica mu posiela prvú i druhú upomienku elektronicky.

5. Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty bez ohľadu na skutočnosť, či mu knižnica zaslala prvú alebo druhú upomienku poštou. Pri riaditeľskej upomienke používateľ je povinný zaplatiť príslušné poplatky.

6. Po bezvýslednom upomínaní sa používateľovi pozastavuje poskytovanie všetkých knižnično-informačných služieb a vypožičaný knižničný dokument sa vymáha súdnou cestou.


Článok 12

Poškodenie, strata a náhrada vypožičaného knižničného dokumentu

 

Používateľ je povinný okamžite oznámiť stratu alebo poškodenie požičaného knižničného dokumentu.

O spôsobe náhrady škody rozhoduje ECAV na základe kritérií: odborná a finančná hodnota knižničného dokumentu, počet exemplárov, využívanie knižničného dokumentu, a to podľa nasledujúcich priorít

zaobstaranie toho istého diela rovnakého alebo novšieho vydania,

zaobstaranie iného konkrétneho dokumentu,

zabezpečenie vyhotovenia viazanej fotokópie strateného knižničného dokumentu,

finančná náhrada.

Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré knižnici vznikli v súvislosti so stratou knižničného dokumentu. Náhradu musí používateľ zabezpečiť v dohodnutej lehote.

Pri určovaní finančnej náhrady knižnica vychádza nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty knižničného dokumentu v čase straty alebo poškodenia.Časť IV

Záverečné ustanovenia

 

Článok 13

Účinnosť


1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje vedúci Centra histórie ECAV alebo ním poverený knihovník.

2. Zmeny údajov v Knižničnom a výpožičnom poriadku sa vykonávajú jeho dodatkom.

3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. augusta 2020.V Bratislave dňa 1. augusta 2020
JUDr. Igor Bartho Mgr. Martin Kováč

riaditeľ GBÚ ECAV vedúci Centra histórie ECAV